NL
Inloggen Social Media
Schrijf je nu bij ons in
Inloggen kandidaten
Volg ons op Social Media

Privacy Statement

De Human Forza Group Privacy Statement

De Human Forza Group beschermt de privacy van zijn bezoekers. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit privacy statement. De Human Forza Group spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Inleiding

De Human Forza Group B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.
De Human Forza Group B.V. is gevestigd te Stockholm 2, 2993 LM te Barendrecht en is onder dezelfde naam actief en verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. In overeenstemming met de WBP heeft de Human Forza Group B.V. haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.cbpweb.nl.

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

De Human Forza Group B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens van de medewerker

(waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel)

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft via ons kantoor, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
  • pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof

De Human Forza Group legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

De Human Forza Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Human Forza Group entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. De Human Forza Group B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf)

De Human Forza Group verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

De Human Forza Group kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Human Forza Group B.V. entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin de Human Forza Group B.V. hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. De Human Forza Group B.V. heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen

De Human Forza Group B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is De Human Forza Group met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage en/of wijziging gegevens

Voor medewerkers en opdrachtgevers: Via uw eigen account heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de Human Forza Group.

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij De Human Forza Group B.V.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de Human Forza Group, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@humanforzagroup.nl of schriftelijk via:

De Human Forza Group B.V.
Stockholm 2
2993 LM Barendrecht

Wijzigingen

De Human Forza Group B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van De Human Forza Group.
Inloggen

Met behulp van het inschrijfformulier, word je opgenomen in ons geautomatiseerde kandidatenbestand. Om je inschrijving goed te laten verlopen, verzoeken wij je alle velden in te vullen.

Gezien onze opdrachtenportefeuille verwachten wij minimaal hbo-niveau en 3 jaar werkervaring.

Inloggen

Ons team

H. (Hans) Kortland
Branche Manager
Architectuur

M.E. (Marco) de Vrijer, MBA
Branche Manager
Petrochemie & Terminals
Logistieke dienstverlening
Energie, Water, Milieu & Afval
Marine & Offshore
Zorg, werk, inkomen en onderwijs
Non Profit 

vacature
Branche Manager
Productiebedrijven en
machine- & apparatenbouw

Contact

Human Forza Group bv
Stockholm 2
2993 LM Barendrecht

Telefoon: 0180 - 557 676
Fax: 0180 - 629 962
E-mail: info@humanforzagroup.nl

© Copyright 2024 Human Forza Group B.V., All right reserved.